2015 | 2014 | 2013
Sự kiện 1 | Sự kiện 2 | Lễ vinh danh | Hoạt động xã hội
Thời gian: 7:30 - 10:30, Thứ Sáu, ngày 24, tháng 4, năm 2015
Địa điểm: Galaxy Nguyễn Du, 116 Nguyện Du, Quận 1, TP.HCM
Số lượng khách: Hơn 200 các bạn sinh viên và start ups
Close