2015 | 2014 | 2013
Sự kiện 1 | Sự kiện 2 | Lễ vinh danh | Hoạt động xã hội
Lễ vinh danh Bảng xếp hạng giải thưởng “50 Nhà Lãnh Đạo Doanh Nghiệp - Mark of Respect 2014”
Thời gian: 1730:30 - 20:30, Thứ Sáu, ngày 26, tháng 1, năm 2015
Địa điểm: GEM Center, TP.HCM
Số lượng khách: 400 CEOs
Close